Fitness Nendaz

theme: Fitness Nendaz
objective: Newly refurbish, fresh modern
location: Nendaz, Switzerland